ไม่พร้อมต้องรู้ “ การคุมกำเนิด ”

การที่เราวางแผนครอบครัว เพื่อ การคุมกำเนิด หลังจากมีบุตรคนแรกเมื่อพร้อมและอยู่ในวัยที่เหมาะสม เป็นวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ในระยะที่ไม่ต้องการมีบุตร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และภาวะสุขอนามัย ด้วยการใช้วิธี การคุมกำเนิด ชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมแก่ร่างกาย
4 ประโยชน์การวางแผนครอบครัว(คุมกำเนิด)
1.สามารถมีบุตรได้ตามเวลาที่ต้องการ
2.จำกัดจำนวนบุตร ให้มีในระยะห่างที่เหมาสม เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อครอบครัวในการเลี้ยงดู และยังสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด
3.จำกัดจำนวนบุตร เพื่อให้เหมาะสมกับฐานะการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว
4.ลดปัจจัยเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ ในกรณีที่มารดามีโรคประจำตัว หรือมีข้อห้ามในการตั้งครรภ์
การคุมกำเนิดแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ
1.การคุมกำเนิดแบบถาวร (Permanent contraception) เป็นการคุมกำเนิดเมื่อไม่ต้องการให้มีบุตรอย่างถาวร เช่น การทำหมันชายและการทำหมันหญิง
2.การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว (Temporary or Reversible contraception) เป็นวิธีใช้ป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อยังไม่พร้อมที่จะมีบุตร หรือต้องการเว้นระยะเวลาการมีบุตร เมื่อหยุด ก็ยังสามารถมีบุตรได้อีก ซึ่งการคุมกำเนิดชนิดนี้มีหลายวิธี ได้แก่
– การใช้ถุงยางอยามัย จากข้อมูลพบว่าถุงยางอนามัยหากใช้อย่างถูกวิธี สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากสถิติหลังใช้พบอัตราการตั้งครรภ์ร้อยละ 2-15 เท่านั้น อีกทั้งยังเป็นวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วย
– การนับระยะปลอดภัย วิธีการนี้คือ การมีเพศสัมพันธ์เฉพาะในช่วงที่มีโอกาสตั้งครรภ์น้อยที่สุด นั้นประมาณ 7 วันหลังมีประจำเดือนวันแรก และ 7 วันก่อนการมีประจำเดือนรอบถัดไป วิธีการนี้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงในผู้ที่มีรอบประจำเดือนที่ไม่ตรงอย่างสม่ำเสมอ อ่านเพิ่มเติม