มาโซคิสม์ รักษาได้ไหม ?

ผู้ที่เป็น มาโซคิสม์ แบบไลฟ์สไตล์อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ตราบใดที่รสนิยมและความรู้สึกดังกล่าวไม่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิต แต่สำหรับมาโซคิสม์ที่เกิดจากความผิดปกติทางอารมณ์ควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ และการเสียชีวิต

เมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยแล้วว่ามีความผิดปกติในรูปแบบดังกล่าวจริง จิตแพทย์อาจแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน

ตั้งแต่การใช้ยาในการปรับสมดุลสารเคมีภายในสมองและร่างกายเพื่อควบคุมความรู้สึกที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และอาจแนะนำให้เข้ารับการบำบัดด้านอื่น ๆ อย่างการบำบัดความคิด การบำบัดพฤติกรรม และการบำบัดกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความรู้สึก ความคิด พฤติกรรมของตนเอง ตลอดจนผลกระทบที่จะตามมา ซึ่งอาจช่วยให้ผู้ป่วยรับมือและจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้มากขึ้น

สุดท้ายนี้ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางอารมณ์มักต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจจากคนรอบตัว แม้ตัวผู้ป่วยเองอาจไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น แต่เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย หากพบว่าคนใกล้ตัวมีสัญญาณหรือมีพฤติกรรมของมาโซคิสม์ ควรโน้มน้าวให้คนเหล่านั้นเข้ารับการตรวจและรักษาอย่างเหมาะสม