ผมหงอกก่อนวัยเกิดจากอะไรได้บ้าง

ผมหงอกก่อนวัย เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้ง ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยภายนอกดังนี้

กรรมพันธุ์

หนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดผมหงอกก่อนวัย คือ การได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากคนในครอบครัว หากพ่อแม่หรือญาติที่มีประวัติผมหงอกก่อนวัย อาจทำให้คุณมีโอกาสมีผมหงอกก่อนวัยได้

นอกจากนี้ยังพบว่าโรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคท้าวแสนปม (Neurofibromatosis) และโรค Tuberous Sclerosis อาจทำให้เกิดผมหงอกก่อนวัยได้ แต่สาเหตุเหล่านั้นพบได้น้อย