ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวเวชศาสตร์

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ กรณีเข้ารับการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านการได้ยินด้าน อาชีวเวชศาสตร์
หลีกเลี่ยง หรือไม่เข้าไปในสถานที่ หรือปฏิบัติงานที่มีเสียงดังผิดปกติ เช่น สถานบันเทิง การได้ยินเสียงนกหวีด เสียงตะโกน เสียงลำโพง ในระยะใกล้ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนได้รับการตรวจการได้ยิน
หลีกเลี่ยงกิจกรรมดำน้ำหรือปีนเขาก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
หากท่านมีไข้ คัดจมูก ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการตรวจให้แจ้งแพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ
หากท่านมีการเดินทางโดยสารเครื่องบินก่อนเข้ารับการตรวจภายใน 48 ชั่วโมงให้แจ้งรายละเอียดนี้แก่แพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ
การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ กรณีเข้ารับการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมี

กรณีตรวจหาสารเบนซีนและโทลูอีน (Benzene & Toluene)
งดการสัมผัสกับควันไฟ การปิ้งย่างอาหาร อย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ
งดรับประทานอาหารที่มีสารกันบูด อย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ
กรณีตรวจหาสารหนู (Arsenic) อ่านเพิ่มเติม