ตรวจวินิจฉัยโรคของตับอ่อน

การตรวจวินิจฉัยโรคของตับอ่อน ทำได้ไม่ง่ายนัก ต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เพื่อเลือกการตรวจเลือดหรือการตรวจพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างเหมาะสม นำไปสู่การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคของตับอ่อน เช่น

  • การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่าเอนไซม์ตับอ่อน ได้แก่ อไมเลส (Amylase), ไลเปส (Lipase) แพทย์จะส่งตรวจเลือดเพื่อหาค่าเหล่านี้ในกรณีสงสัยภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน ค่าเหล่านี้อาจสูงขึ้นจากภาวะอื่นได้ด้วยจึงต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์ในการแปลผล
  • การเจาะเลือดเพื่อหาค่ามะเร็ง (Tumor Maker) สำหรับมะเร็งตับอ่อน คือ ค่า CA19-9 ซึ่งอาจพบว่าสูงขึ้นได้ในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน อย่างไรก็ดีไม่แนะนำให้ใช้ค่านี้ในการวินิจฉัยมะเร็งตับอ่อน เนื่องจากมีความไวและความจำเพาะต่ำ กล่าวคือ หากค่านี้ปกติ ไม่ได้แสดงว่าผู้ป่วยไม่มีมะเร็งตับอ่อน และในขณะเดียวกันผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน อาจมีค่าเลือดนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Pancreas) และการตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI/MRCP) ทั้งสองอย่างเป็นการตรวจที่สำคัญในการวางแผนการรักษา สามารถบอกได้ว่าก้อนที่พบน่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ หากเป็นมะเร็งมีการกระจายไปตำแหน่งอื่นหรือไม่ ตัวก้อนติดเส้นเลือดที่สำคัญหรือไม่
  • การส่องกล้องและอัลตราซาวนด์ผ่านทางกล้อง (Endoscopic Ultrasoundเป็นหนึ่งในวิธีการตรวจที่สำคัญในการวินิจฉัยโรคของตับอ่อน เนื่องจากแพทย์สามารถทำการเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยได้

ufabet