การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดฝังรากเทียม

เมื่อมี การสูญเสียฟัน เกิดขึ้น การทดแทนฟันด้วยรากเทียมเป็นหนึ่งทางเลือกให้ผู้ป่วยในการทำให้การบดเคี้ยวกลับมาใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติอีกครั้ง หลังจากที่พบทันตแพทย์เพื่อตรวจประเมินในช่องปากแล้ว ทันตแพทย์จะทำการนัดหมายเพื่อทำการผ่าตัดฝังรากเทียม การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดฝังรากเทียมได้อย่างเหมาะสมจะเป็นอีก 1 ปัจจัยที่ทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จปลอดภัย และลดความกังวลของผู้ป่วยลงได้ ดังนั้นในวันนัดหมายเพื่อผ่าตัดฝังรากเทียมนั้นผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวดังนี้

เดินทางมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาที เพื่อนั่งพักและผ่อนคลายความกังวล
รับประทานอาหารให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการอดอาหารก่อนเวลานัดหมาย
รับประทานยาประจำตัว (ถ้ามี) ตามแพทย์สั่งตามปกติ ยกเว้น ยาบางตัวที่จำเป็นต้องงดก่อนการผ่าตัด หลีกเลี่ยงการหยุดยาด้วยตัวเอง หากไม่แน่ใจกรุณาสอบถามทันตแพทย์อีกครั้งล่วงหน้าก่อนเวลานัดหมาย อ่านเพิ่มเติม